Letra A

Angeles, Los

(Califòrnia). Per la festa de Sant Sebastià de l’any 1924 van enviar donatius els vinarossencs allí residents, com el Rvent. Ascensi Segarra, molt apreciat a Vinaròs per ser el capellà de la Zona Militar o Caixa de Reclutament; Rvent. Josep Roure, rector de Lompac, Paquita Morales, Agustí Miralles i esposa Antonia Rabasa; Sebastià Rabasa i esposa Dolors Morales; Maria Rabasa, vídua de Chaler; Miquel Rabasa i Emilia Cabrero; i també finalment, Domingo Rabasa.

Comment here

+ 49 = 57