Letra A

Andanada, La

Andanada«periódico único». Publicació curiosa de principis de segle impresa a Barcelona, però dedicada exclussivament a les nostres festes. Resa el títol «La Andanada» i la subtitula «Número único. Dedicado a las Fiestas de Vinaroz». Va ser impresa el 22 de juny de 1903. Consta d’un plec, conformant quatre págines. El fet de que l’exemplar estigués imprés a Barcelona ens denota la importància que llavors tenia la nostra ciutat, la gran afecció pels bous en aquells precisos moments – afecció que per altra part tindría els seus alts i baixos. La «Correguda de bous» de la que fa propaganda és la del dia 24 de juny de 1903, amb els espases Josep García, «Algabeño», i Rafael González «Machaquito», amb bous de D. Manuel Lozano, de la qual es fa una extensa ressenya així com dels espases.

Comment here

6 + 3 =