Letra O

Orensanz Ramírez, Ernesto

Arquitecte. Va exercir com Arquitecte Municipal durant diferents anys baix els manaments dels alcaldes Balada i Lluís Franco. Casat amb Adela Chaler Macip en maig de 1967 a Morella. Autor del projecte de l’edifici del col.legi de la Consolació de Vinaròs que es estudiat, admirat i serveix de model a estudiants d’arquitectura. Va dirigir les obres de reforma de la capella de la Comunió en 1992.

Comment here

1 + 8 =